Kulturna baština iz rimskog doba na bosanskohercegovačkim prostorima

Nastavnik:
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Pojmovno određenje kulture antičkog doba,
- Osnovne karakteristike kulturne baštine,
- Kulturna baština na bosanskohercegovačkim prostorima iz rimskog doba,
- Epigrafski spomenici,
- Numizmatički spomenici,
- Arhiktektura spomenika graditeljstva,
- Nadgrobni spomenici,
- Vjerski život,
- Običaji,
- Odijevanje,
- Umjetnost.

- Usvojiti osnovna znanja o kulturi antičkog doba,
- Usvojiti potrebna znanja o osnovnim karakteristikama kulturne baštine,
- Ovladati potrebnim znanjima o kulturnom nasljeđu na bosanskohercegovačkim prostorima iz rimskog doba,
- Usvojiti potrebna znanja o epigrafskim i numizmatičkim spomenicima,
- Ovladati potrebnim znanjima o graditeljskim spomenicima,
- Usvojiti potrebna znanja o vjerskom životu, umjetnosti, običajima itd.,
- Osposobiti studente za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu istraživanja, proučavanja i poimanja kulturne baštine na bosanskohercegovačkim prostorima iz antičkog (rimskog) doba.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, fokusirajući se na kulturno naslijeđe i njegov značaj za proučavanje kulturne historije rimskog doba na bosanskohercegovačkim prostorima, potom da pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode iz pomenute problematike, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944.
- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977.
- Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.
- Đ. Basler, Kršćanska arheologija, Mostar 1986.
- Ć. Truhelka, Starokršćanska arheologija, Zagreb 1931.
- V. Paškvalin, Kultovi u antičko doba na području Bosne i Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja (GZM), XVIII/1963.
- V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.
- K. Patsch, Grčki novci bosansko-hercegovačkog zemaljskog muzeja, GZM, Sarajevo VI/1894, knj. 1, str. 167-187.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini) Privreda na bh. prostora u rimsko doba Društvo i društveni odnosi antičkog doba Etnostruktura stanovništva