Bosna i Hercegovina XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

Reformski procesi u Osmanskom carstvu i njihov uticaj na prilke u Bosanskom ejaletu u prvim decenijama XIX stoljeća;
Francuska građanska revolucija i njen uticaj na prilke u Bosanskom ealetu.;
Bečki kongres i Sveta alijansa i Bosanski ejalet;
Istočno pitanje i Bosanski ejalet u XIX. stoljeću
Uticaj revolucija evropskih zemalja iz 1848/1849 na prilike u Bosanskom ejaletu;
Nacionalni pokreti i pitanje Bosanskog ejaleta u XIX stoljeću;
Odnos i uticaj velikih seila na prilike u Bosanskom ejaletu u drugoj polovini XIX stoljeća;
Odnos Austrije i Rusije prema Bosanskom ejaletu u drugoj polovin XIX stoljeća
Odnos Srbije i Crne Gore prema Bosanskom ejaletu u drugoj polovini XIX stoljeća.
Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske uprave sa posebnim osvrtom na uticaj evropskih sila na prilike u Bosni i Hercegovini
Prvi svjetski rat i Bosna i Hercegovina
Uloga međunarodne zajednice u stvaranju Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca
Bosna i Hercegovina između dva svjetska rata u kontekstu evropske historije: Velike sile i Balkan
Drugi svjetski rat i Bosna i Hercegovina

- Usvojiti osnovna znanja, upoznati i ukazati studentima na najvažnije procese i događaje vezane za evropsku prošlost i njihov uticaj na prilike u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću; Ukazati na značaj i uticaj reformskih procesa na prilike u Bosanskom ejaletu koje je provodila Porta u prvim desetljećima XIX stoljeća; Ukazati na značaj Francuske građanske revolucije i na njen odraz na zbivanja i prilike u Bosanskom ejaletu u prvim desetljećima XIX stoljeća; Ovladati potrebnim znanjima vezanim za Istočno pitanje sa naznakama posebnih interesa evropskih sila i uticaja istih na procese i događaje koji se odnose na prilike u Bosanskom ejaletu; Usvojiti potrebna znanja vezana za uticaj revolucija u evropskim zemljama iz 1848/1849 godine na zbivanja u Bosanskom ejaletu, te bliže ukazati na odnos evropskih zemalja prema Bosanskom ejaletu u ovom periodu. Ukazati na značaj nacionalnih pokreta u drugoj polovini XIX stoljeća i uticaj istih na prilike u Bosanskom ejaletu.

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano uspješno izvršavali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad. To podrazumijeva samostalno osmišljavanje istraživačkog projekta od strane studenta iz područja bosanskohercegovačke prošlosti XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije. Pored navedenog, neophodno je da studenti pravilno izaberu i realizuju odgovarajuće istraživačke probleme (istraživačko pitanje) i metode, postave generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike, obrade te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu naučni rad.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

Almond. I, Historija predstavljanja islama u zapadnjačkoj misli, Sarajevo 2011.;
Balić Smail, Kultura Bošnjaka. Muslimanska komponenta, Zagreb 1994;
Balkanski ratovi, uredili V. Kolev-Ch. Koulouri, Zagreb 2007;
Banac Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb 1988;
Bandžović Safet, Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Sarajevo 2013;
Bandžović Safet, Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci, Sarajevo 2013;
Bandžović Safet, Bošnjaci i Turska, Sarajevo 2014;
Berić Dušan, Srpsko pitanje i politika Austrougarske i Rusije 1848-1878, Beograd 2000;
Evans. A. Dž, Ilirska pisma, Banjaluka 2008; Filandra Šaćir, Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sarajevo 1998.
Guč. P.Dž, Diplomatska historija moderne Evrope 1878-1919, Beograd 1933.
Hadžić Osman Nuri, Muslimansko pitanje, Zagreb 1992.
Hadžić Senaid, Selimović Sead, Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini-višemilenijski kontinuitet, Tuzla 2012.
Hadžijahić Muhamed, Od tradicije do identiteta. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana, Sarajevo 1974.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada Migracije stanovništva i vjersko-nacionalni odnosi u BiH tokom XIX stoljeća Nacionalno-politički odnosi u BiH u XX stoljeću