Nacionalno-politički odnosi u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I tema: Uvod u predmet. Nacionalno pitanje u Habsburškoj monarhiji. Aneksija Bosne i Hercegovine, ustavno razdoblje i nacionalno-politički savezi saborskih grupa.
II tema: Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom ratu. Napetosti i saradnja bosanskohercegovačkih političkih grupa.
III tema: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Gubitak nacionalno-političke ravnoteže austrougarskog razdoblja. Napetosti JMO i radikala. Srpska dominacija i hrvatsko pitanje.
IV tema: Nacionalno-političke suprotnosti u diktaturi (1929-1935). Integralno jugoslavenstvo kao instrument srpske političke hegemonije. JRZ kao rješenje i novi poticaj muslimansko-pravoslavnog spora. Zaoštravanja pred Drugi svjetski rat: pobornici i protivnici autonomije Bosne i Hercegovine.
V tema: Aprilski rat, okupacija i NDH. Teror i zatiranje kao instrument promjene nacionalnih odnosa. Srbi, Bošnjaci i Hrvati u vrtlogu ratnog inferna. Vojne formacije i politički ciljevi. ZAVNOBIH kao iskorak u pravcu ravnopravnosti naroda. Propast građanske politike i novi vidovi represije.
VI tema: Nacionalno pitanje u socijalizmu. Stigmatizacija nacionalnog – nacionalna prava pod pritiskom komunističke vlasti. Bošnjaci između nominalnog i sadržajnog identiteta.
VII tema: Demokratija i višestranačje. Pojava „nacionalnih“ stranaka ili povratak u kasne tridesete. Rastakanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i apsolutizacija nacije. Napetosti nacionalnog i građanskog.

Omogućiti studentima da steknu saznanja o dinamici i sadržajnosti nacionalno-političkih odnosa u Bosni i Hercegovini u različitim državno-pravnim porecima u XX stoljeću, o odnosima političkih, vojnih i vjerskih elita prema nacionalnom pitanju u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću, kao i da steknu uvide u načine i metode rješavanja nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini od strane različitih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: predočavaju, tumače i povezuju relevantne činjenice koje se odnose na nacionalno-političke odnose u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću, te poimaju historijsku podlogu savremenih političkih, nacionalnih i društvenih realiteta u Bosni i Hercegovini.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- Socijalistička republika Bosna i Hercegovina [separat iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije], Zagreb, 1983.
- N. Šehić, Bosna i Hercegovina 1918-1925, Sarajevo, 1991; A. Purivatra, Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo, 1974.; I. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji (porijeklo, povijest, politika), Zagreb, 1995.; M. Bojić, Historija Bosne i Bošnjaka (VII-XX vijek), Sarajevo, 2001.
- A. Jahić, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941) , Zagreb, 2010.
- E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo, 1998.
- F. Jelić-Butić, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Zagreb, 1977.
- 1941. u istoriji naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1973.
- M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.
- A. Jahić, Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća, Zagreb – Sarajevo, 2014.
- E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo 1998.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada Migracije stanovništva i vjersko-nacionalni odnosi u BiH tokom XIX stoljeća BiH XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije