Migracije stanovništva i vjersko-nacionalni odnosi u BiH tokom XIX stoljeća

Nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

- Bosna i Hercegovina na prelazu iz 18. u 19. stoljeće; Bosna i Hercegovina i susjedi
- Bosna i Hercegovina i centralna osmanska vlast; Bune i ustanci
- Pokret za autonomiju Bosne i Hercegovine (Husein kapetan Gradaščević i Ali aga Rizvanbegović); Agrarno pitanje i pokreti hrišćana; Nacionalni pokreti; Ekonomske prilike
- Socijalna struktura stanovništva
- Konfesionalni odnosi
- Migraciona kretanja
- Kraj osmanske vlasti
- Organizacija otpora austrougarskoj okupaciji
- Berlinski kongres
- Tok okupacije Bosne i Hercegovine

Usvojiti osnovna znanja o migracionim kretanjima i konfesionalnim odnosima na prostoru Bosne i Hercegovine tokom 19. stoljeća; Usvojiti potrebna znanja o uzrocima migracionih kretanja, vrstama migracija. Rezultatima i posljedicama migracija; Ovladati potrebnim znanjima o konfesinalnim odnosima, vrstama konfesija, promjenama u konfesionalnoj strukturi stanovništva, uzrocima koji su dovodili do promjena; Usvojiti potrebna znanja o vanjskim utjecajima na migraciona kretanja; Usvojiti potrebna znanja o specifičnosti migracionih kretanja i konfesionalnih odnosu u Bosni i Hercegovini u odnosu na susjede; Ovladati potrebnim znanjima o odnosu BiH prema susjedima; Ovladati potrebnim znanjima o odnosu Bosne i Hercegovine prema centralnoj osmanskoj vlasti u Istanbulu; Osposobiti studente za istraživački rad iz historije Bosne i Hercegovine 19. stoljeća kroz prizmu istraživanja, proučavanja i poimanja migracija kao kompleksnog historijskog pitanja te uzrocima, složenosti kofesionalnih odnosa.

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja bosanskohercegovačke historije 19. stoljeća, pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

Bandžović Safet, Bošnjaci i deosmanizacija Balkana,Sarajevo 2012;
Bandžović Safet, Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX stoljeća, Sarajevo 1998.
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1788.-1812, Banjaluka 1992; Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1813.-1826, Banjaluka 1985, 19882;
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1827.-1849 Banjaluka 1988;
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1849.-1853; Banjaluka 19902.
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1854.-1860, Landshut 1998;
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1861.-1869, Tešanj 2005;
Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina 1869.-1878, Orašje 2011;
Selimović Sead, Hadžić Senaid, Tuzlanski kraj 1851.-1991. Demografske i socijalne promjene, Tuzla 2007;
Altermatt Urs, Etnonacionalizam u Evropi, Sarajevo 1997.
Senaid Hadžić, Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, Tuzla 2016.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada BiH XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije Nacionalno-politički odnosi u BiH u XX stoljeću