Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine

Nastavnik: -
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

Rimsko osvajanje bosanskohercegovačkih prostora,
Batonov ustanak,
Uspostava rimske vlasti na tlu današnje Bosne i Hercegovine,
Kolonizacija; urbanizacija; romanizacija zatečenog stanovništva,
Promjene na bosanskohercegovačkim prostorima,
Eksploatacija privrednih dobara,
Privredni procvat krajem II i na početku III stoljeća,
Privredna stagnacija u vrijeme dominata,
Društvo i društveni odnosi u vrijeme rimske uprave,
Širenje rimske civilacije na tlu današnje Bosne i Hercegovine,
Refleksije krize Carstva na bosanskohercegovačke prostore.
Barbarsko osvajanje bosanskohercegovačkih prostora,
Kraj rimske uprave na tlu današnje Bosne i Hercegovine.

- Spoznati uzroke, početak, tok i kraj rimskih osvajanja bosanskohercegovačkih prostora,
- Usvojiti potrebna znanja o uspostavi rimske vlasti na tlu današnje Bosne i Hercegovine,
- Usvojiti neophodno znanje o svim promjenama na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Spoznati refleksije rimske kulture i civilizacije na bosanskohercegovačke prostore,
- Ovladati znanjem o rezultatima i posljedicama krize Carstva na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Ovladati potrebnim znanjima o pojavi i širenju barbara na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Osposobljavanje kandidata za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu istraživanja,

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

a) Obavezna literatura:
- N.A.Maškin, Istorija starog Rima, Beograd 1978.
- M. Rostovcev, Istorija starog sveta (Grčka i Rim), Novi sad 1990.
- G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944.
- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.

b) Dopunska literatura:
- V. Pavičević, Povijest svijeta od pretka do danas, Zagreb, 1960.
- Arheloški leksikon Bosne i Hercegovine, tom I-III, Sarajevo 1988.
- P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd, 1968.
- A. Stipčević, Iliri, Zagreb 1991.
- J. Wilkes, Iliri, Split 2001.
- V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.
- E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada Historija rimske civilizacije Naselja i komunikacije na bh. prostorima u rimsko doba