Metodologija naučnoistraživačkog rada

Nastavnik: dr. sc. Enver Imamović, prof. emeritus
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

- Uvod u metodologiju naučno-istraživačkog rada,
- Relevantne značajke o nauci, naučnoj djelatnosti i istraživanju,
- Klasifikacija nauke i naučne kategorije,
- Naučna, naučnostručna i stručna djela,
- Pojam i vrste naučnih djela,
- Metodologija naučnog istraživanja,
- Pojam i klasifikacija naučnih metoda,
- Metoda komparativne analize,
- Istraživanje i pregled literature,
- Postavljanje hipoteze i njena provjera,
- Tehnolologija naučnog istraživanja,
- Pisanje istraživačkog projekta,
- Pisanje teksta i tehnička obrada rada,
- Tumačenje podataka, naučno zaključivanje i sinteze,
- Klasificiranje, prezentiranje i analiza podataka,
- Pisanje izvještaja – akademski standardi,

- Ovladati osnovnim teorijskim konceptima istraživanja, razumijevanja i prezentovanja starovjekovne prošlosti na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Usvojiti potrebna znanja i vještine za izradu samostalnih istraživačkih projekata iz područja starovjekovne historije,
- Ovladati istraživačkim metodama i tehnikama specifičnim za starovjekovnu historiju,
- Ovladati standardima akademskog pisanja i tehničke obrade rada,
- Pripremiti studenta za kreiranje prijave završnog rada.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

a) Obvezna literatura:
- Šamić, Midhad: Kako nastaje naučno djelo, Sarajevo 1971.
- Gros, Mirjana: Historijska znanost, Zagreb 1980.
- Filipović, Muhamed: Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Sarajevo 2004.
- Popović, Vladislav, Metodologija arheoloških istraživanja, Beograd 1988.
- Habermans, Jirgen: Saznanje i interes, Beograd, 1975.
- Termiz, Dževad: Metodologija društvenih nauka, Lukavac 2009.
- Mesihović, Nijaz: Uvod u metodologiju društvenih nauka, Sarajevo 2003.
- Vujević, Miroslav: Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, Zagreb 1990.
- Djilji, Djan Antonio: Kako se istražuje, Školska knjiga Zagreb 1974.
- Ilić, Miloš: Naučno istraživanje. Opšta metodologija, Beograd 1994.

b) Dopunska literatura:
- Veber, Maks: Metodologija društvenih nauka,Zagreb 1989.
- Zaječaranović, Gligorije: Osnovi metodologije nauke, Beograd 1987.
- Mihailović, Dobrivoje, Metodologija naučnih istraživanja, Beograd 1999.
- Metodologija savremene istorije, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1987.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Historija rimske civilizacije Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine Naselja i komunikacije na bh. prostorima u rimsko doba