Naselja i komunikacije na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba

Nastavnik:
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Predrimska (ilirska naselja):
a) gradinska,
b) sojenička.
- Rimska naselja:
a) poljoprivredna (vile rustike),
b) rudarska,
c) naselja uz mineralna vrela,
d) naselja uz vojne logore.
- Putne saobraćajnice:
a) magistralne,
b) vicinalne.
- Arhiktektura naselja,
- Građevinski materijali,
- Tehnika gradnje naselja i komunikacija.

- Usvojiti osnovna znanja o naseljima i komunikacijama na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba,
- Usvojiti potrebna znanja o vrstama, tipovima naselja, načinu gradnje, građevinskom materijalu itd.,
- Ovladati potrebnim znanjima o izgradnji putnih saobraćajnica, njihoj namjeni, vrstama i kvalitetu istih,
- Usvojiti potrebna znanja o arhiktekturi naselja,
- Ovladati potrebnim znanjima o značaju putnih komunikacija,
- Osposobiti studente za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu istraživanja, proučavanja i poimanja izgradnje naselja i putnih komunikacija u rimsko doba.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, fokusirajući se na vrste naselja i značaj putnih komunikacija za izgradnju naselja, glavne i sporedne putne pravce koji su povezivali bosanskohercegovačka naselja, ali i kretanje ljudi i roba prema susjednim provincijama i prema Italiji. Kroz kompariranje predrimskih i rimskih naselja, studenti će spoznati promjene koje su nastale u arhitekturi i graditeljstvu tokom rimskog doba, te će na taj način moći pravilno da izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode iz pomenute problematike, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- Ph. Ballif, Römische Strassen in Bosnien und der Herzegovina, Wien 1893.
- G. Novak, Topografija i etnografija rimske provincije Dalmacije, Nastavni vjesnik, Zagreb 1948.
- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provincji Dalmaciji, Djela ANUBiH knj. XLVII/2, Sarajevo 1974.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
- E. Imamović, Eksploatacija zlata i srebra u rimskoj provinciji Dalmaciji, GDI BiH, Sarajevo 1974.
- E. Pašalić, Tragom rimske ceste od Mliništa preko Podrašnice do Banja Luke, GZM Sarajevo, Sveska IX, Sarajevo 1954.
- E. Pašalić, Problemi ekonomskog razvitka u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije, CBI, Sarajevo V/1967.
- B. Gavela, Keltske migracije na Balkanu, Putevi i komunikacije na Balkanu, Beograd, 1980.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada Historija rimske civilizacije Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine