Historija rimske civilizacije

Nastavnik: -
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

- Civilizacija: pojam civilizacije, karakteristike civilizacije i klasifikacija civilizacija,
- Predrimske civilizacije,
- Nastanak rimske civilizacije,
- Uspon rimske civilizacije,
- Društveno-ekonomske, etničke, političke i kulturne osobenosti rimske civilizacije,
- Širenje rimske civilizacije,
- Uzroci propasti i nestanka rimske civilizacije,
- Posljedice propasti rimske civilizacije.

- Usvojiti osnovne teorijske pojmove o civilizaciji, njenim osobenostima i klasifikaciju civilizacija,
- Usvojiti potrebna znanja o predrimskim civilizacijama (egipatska, sumersko-akadska, babilonska, feničanska, persijska i grčka civilizacija,
- Ovladati potrebnim znanjima o nastanku i usponu rimske civilizacije,
- Usvojiti potrebna znanja o uzrocima propasti rmske civilizacije
- Usvojiti potrebna znanja o posljedicama propasti rimske civilizacije,
- Osposobljavanje kandidata za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu proučavanja i poimanja rimske civilizacije.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, odnosno rimske civilizacije s akcentom na današnju Bosnu i Hercegovinu, širenje i propast rimske civilizacije na ovim prostorima, ali i u drugim područjima Evrope, Azije i Afrike. Također se očekuje da studenti pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- N.A.Maškin, Istorija starog Rima, Beograd 1978.
- M. Rostovcev, Istorija starog sveta (Grčka i Rim), Novi sad, 1990.
- V. Pavičević, Povijest svijeta od pretka do danas, Zagreb, 1960.
- P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd, 1968.
- F. Chamoux, Grčka civilizacija, Beograd 1967.
- V.V. Struve-D.P. Kalistov, Stara Grčka, Sarajevo 1969.
- V.I. Avdijev, Istorija starog istoka, Beograd 1952.
- E. D. Gibon, Opadanje i propast Rimskog carstva, Beograd 2003.
- M. Suić, Antički grad na Istočnom Jadranu, knj. 1, Zagreb 1976; Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb 2003.
- B. Kuntić-Makvić, Grčka i rimska starina, u: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost I, Zagreb 1997.
- H. Kreissig, Povijest helenizma, Zagreb 1987.
- F. Papazoglu, Istorija helenizma, Beograd 1967.

Ostali obavezni predmeti na studijskom programu

Metodologija naučnoistraživačkog rada Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine Naselja i komunikacije na bh. prostorima u rimsko doba