Predavanje doc. dr. Dženana Dautovića povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine


Danas je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a u organizaciji Odsjeka za historiju, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine održano prigodno predavanje doc. dr. Dženana Dautovića na temu „Srednjovjekovno bosansko vladanie i moderna bosanska država. Dijalog kontinuiteta i diskontinuiteta.“

Prisutnima su se obratile dekanica Filozofskog fakulteta, prof. dr. Nihada Delibegović Džanić i voditeljica Odsjeka za historiju, doc. dr. Mersiha Imamović, dok je program moderirala studentica drugog ciklusa studija na našem odsjeku, Nermina Bikić, BA.
Predavanju su prisustvovali učenici Katoličkog školskog centra "Sveti Franjo" Tuzla, Gimnazije "Ismet Mujezinović" i Gimnazije "Meša Selimović" Tuzla, sa svojim nastavnicima Ivicom Kovačevićem, Nedžadom Aljićem i Almom Berbić, studenti i osoblje Odsjeka za historiju, Odsjeka socijalni rad i Odsjeka turski jezik i književnost.

Doc. dr. Dautović, uposlenik Zavičajnog muzeja Travnik i saradnik na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli, ovom prilikom je govorio o državnosti iz pozicije srednjovjekovne historije, srednjovjekovnom konceptu državnosti, odnosno samom značenju pojma država u srednjem vijeku. Tom prilikom je istakao da se današnje shvatanje tog pojma ne može primijeniti na srednji vijek i sistem država u tom periodu, ukazujući na činjenicu da srednjovjekovni bosanski vladari u poveljama svoje teritorije uglavnom nazivaju vladanie.
Docent Dautović je dalje govorio o osobinama koje je srednjovjekovna Bosna dijelila sa drugim društvima tog vremena, ali i o specifičnostima, odnosno posebnostima bosanskog društva u odnosu na druge. U tom smislu ukazao je na neprekinutu opstojnost vladarske dinastije, na fenomen žene vladarice (Jelena Gruba), na brojnost vlastele, na institucionalni raskid sa Rimskom crkvom, na Crkvu bosansku kao zasebnu crkvenu organizaciju, na specifičnost braka (’’Brak na bosanski način’’), na nekodificiranost običajnog prava i na specifičnu kulturu smrti.
Na kraju se osvrnuo i na neke negativne pojave kako u akademskoj zajednici, tako i u društvu uopšte, kada je riječ o srednjem vijeku i tadašnjoj Bosni, koje sa jedne strane potiču sa pozicija nacionalističe historiografije, odnosno popularne publicistike, medija i generalno nenaučnih, populističkih pristupa sa druge strane.

24. 11. 2022.