Historijska misao, God. VI, br. 6 (2020), Tuzla, 2021


  Članci

 • PDF Sadržaj
 • PDF Predgovor
 • PDF Dženan Dautović, Crkva bosanska i stećci, 11-44.
 • PDF Nedim Rabić, Najstariji podaci o stećcima u sjevernoj Bosni: hronologija i kontekstualizacija, 45-64.
 • PDF Mersiha Imamović, Amir Krpić, Osmanski karavanski putevi na planini Konjuh (Kladanj), 65-96.
 • PDF Salkan Užičanin, Pitanje strane radne snage u industriji Bosne i Hercegovine (1918-1941), 97-150.
 • PDF Adnan Jahić, Edi Bokun, Protokol o saslušanju hafiza Muhamed ef. Pandže u Odsjeku za suzbijanje protudržavne djelatnosti redarstvene oblasti za Grad Zagreb u januaru 1944. godine, 151-177.

 • Prikazi

 • PDF Amir Krpić, Václav Horčička, Jan Němeček, Marija Wakounig, Vojtěch Kessler, Jaroslav Valkoun - "The Frustrated Peace?: The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe", Beč-Hamburg, 2021, 181-186.
 • PDF Lamija Hatibović, Lemja Chabbouh-Akšamija, Mirza Hebib, Ammar Akšamija, Dženis Avdić - "Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna" ,Sarajevo, 2020, 187-190.
 • PDF Amer Maslo, Dragana S. Đurić - "Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena", Beograd, 2020, 191-194.
 • PDF Cijeli broj

Podaci

Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović, Univerzitet u Tuzli

Redakcija

 • Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli;
 • Enver Imamović, Univerzitet u Sarajevu (prof. dr. emeritus);
 • Snežana Božanić, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Marko Attila Hoare, Kingston University London;
 • Božidar Jezernik, Univerza v Ljubljani;
 • Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu;
 • Senaid Hadžić, Univerzitet u Tuzli;
 • Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest Zagreb;
 • Bego Omerčević, Univerzitet u Tuzli (prof. dr. u penziji);

Tehnički urednik

Amir Krpić, Univerzitet u Tuzli

Štampa

OFF-SET Tuzla