Bosna i Hercegovina u Novom vijeku (1463-1878): kontinuitet identiteta i posebnosti (državnosti)

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 30
ECTS: 6
Godina/semestar: I/I

1. Osmansko-bosanski odnosi od druge polovine 14. stoljeća do gubitka srednjovjekovne bosanske samostalnosti (1463)
2. Političke prilike; Uspostavljanje osmanske vlasti na tlu Bosne i Hercegovine;
3. Teritorijalni okvir; Bosanski sandžak i njegovo teritorijalno širenje;
4. Osnivanje i upravna podjela Bosanskog ejaleta
5. Duhovni život; Proces prihvatanja islama,
6. pravoslavlje, katoličanstvo, Jevreji
7. Sudbonosni historijski događaji: 1463, 1580, 1592, 1645-1669, 1683-1699,
8. Sudbonosni historijski događaji: 1714-1718, 1737-1739, 1788-1791,
9. Sudbonosni historijski događaji: 1831-1832, 1850-1851, 1861-1869, 1875-1878.
10. Privredne prilike, Timarsko spahijski sitem, Razvoj trgovine i zanatstva;
11. Uticaj čifčijskih odnosa na stanje u agraru;
12. Kultura i civilizacija: Kontinuitet življenja: Materijalna kultura (arhitektura-urbanizacija, sakralne zgrade, profane zgrade)
13. Kultura i civilizacija: Kontinuitet znanja: Duhovna kultura (književnost: arapska, perzijska osmanska, prozni pisci, pjesnici, biblioteke);
14. Umjetnost
15. Obrazovne prilike; Moralne tradicije

Upoznati studente II ciklusa studja sa: podjelom historije Osmanskog carstva i Bosne i Hercegovine u novom vijeku, evolutivni put kroz koji je prošla Bosna i Hercegovina u vrijeme osmanske uprave, historijskim činjenicama o prošlosti Osmanskog carstva i Bosne i Hercegovine u novom vijeku, značajem Osmanskog carstva, mjestom i ulogom koju je Carstvo imalo kada je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine, religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, osvajanje ovih prostora, privredne prilike, civilizacijske tokove, periodizacijom historije Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću, mjestom i ulogom koju su imale susjedne zemlje i Osmansko carstvo kada je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine, javljanje ideje o nezavisnosti, nacionalni i socijalni pokreti, da upoznaju religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, privredne prilike, civilizacijske tokove, kraj osmanske vlasti, pripremu za otpor okupaciji i okupacija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
pravilno rasuđivati i procjenjivati zbivanja iz ovog historijskog perioda;
međusobno komparirati određene događaje;
izvoditi zaključke kao svoje naučne stavove;

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza:
Prisutnost na predavanjima: 5
Prisutnost na vježbama: 5
Aktivnost studenta: 10
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20
Završni ispit: 25-50
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73=7, 54-63=6; do 53=5

Alaupović Tugomir, Ivan Frano Jukić, Sarajevo 1907;
Aličić Ahmed, Pokret za autonomiju Bosne od 1831. do 1832. godine, Sarajevo 1996;
Aličić Ahmet, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo 1983;
Balić Smail, Kultura Bošnjaka - muslimanska komponenta, Zagreb 1994;
Bandžović Safet, Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Sarajevo 2013;
Bećirbegović Madžida, Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1990;
Bogićević Vojislav, Pismenost u Bosni i Hercegovini od pojave slovenske pismenosti u IX v. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. godine, Sarajevo 1975;
Bogićević Vojislav, Istorija razvitka osnovnih škola u Bosni i Hercegovini od 1463.-1918, Sarajevo 1965;
Bojić Mehmedalija, Historija Bosne i Bošnjaka (VII-XX vijek), Sarajevo 2001;
Ćurić Hajrudin, Školske prilike Muslimana u Bosni i Hercegovini 1800.-1878, Beograd 1965;
Čelić Džemal, Mujezinović Mehmed, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1969;
Filipović Nedim, Islamizacija u BiH, Sarajevo 2005.

Ostali predmeti sa studijskog programa

Metodologija historijskih istraživanja sa osnovama historiografije BiH Korijeni Bosne i bosanskog društva Bosanske zemlje u srednjem vijeku Identitet i državnost BiH u savremenom dobu