Metodologija historijskih istraživanja sa osnovama historiografije Bosne i Hercegovine

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, red. prof.
Saradnik: dr. sc. Semir Hadžimusić, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 15
ECTS: 6
Godina/semestar: I/I

1. Pojam nauke i naučnoistraživačkog rada;
2. Osnovni oblici naučne spoznaje;
3. Klasifikacija nauka; Opća obilježja naučnog pristupa u historiji novog vijeka i savremenog doba;
4. Odnos naučne metode i metodologije; Faze procesa naučnog istraživanja (izbor i definisanje predmeta istraživanja, određivanje ciljeva istraživanja, postavljanje hipoteza, izrada projekta istraživanja, prikupljanje i obrada podataka, naučno tumačenje i interpretacija podataka, izvještaj o rezultatima istraživanja);
5. Metode naučnog istraživanja: prikupljanje izvorne građe;
6. obrada prikupljenih podataka;
7. klasifikacija podataka;
8. kompariranje podataka; grupisanje podataka;
9. Pisanje naučnog i stručnog djela (knjiga, monografija, udžbenik, članak);
10. Dokumentacijska osnova rukopisa; Vrste publikacija; Primarne i sekundarne publikacije;
11. Članci u časopisu;
12. Struktura naučnog članka, masterskog rada i doktorske disertacije;
13. Način citiranja i pisanje referenci;
14. Objavljivanje naučnih radova.

Osposobiti studente za primjenu adekvatne metodologije naučnog istraživanja u oblasti novog vijeka i savremenog doba, te za pisanje stručnih i naučnih radova.
Osposobiti studente da koriste relevantnu izvornu građu i historijske izvore za istraživanja.

Nakon položenog nastavnog predmeta studenti će biti osposobljeni da:
primjiene adekvatnu metodologiju u naučnim istraživanjima;
koriste objektivne metode za prikupljanje i obradu podataka kojim se istražuju i objašnjavaju pojedini događaji i historijske ličnosti;
samostalno osmisle i provedu istraživanje iz područja novog vijeka i savremenog doba i da izvode zaključke;
napišu i objave različite radove sa svim metodološkim uzusima

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza:
Prisutnost na predavanjima: 5
Prisutnost na vježbama: 5
Aktivnost studenta: 10
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20
Završni ispit: 25-50
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73=7, 54-63=6; do 53=5

- Burke P. Istorija i društvene nauke, Beograd 2002.
- Markić B. Metodologija društvenih znanosti: metode, tehnike, postupci i instrumenti znanstvenoistraživačkog rada, Mostar, 2006.,
- Hunt L. Nova kulturna historija, Zagreb 2001.
- Fogel R.W.- Elton G.R., Kojim putem do prošlosti? Dva pogleda na povijest, Zagreb 2002.
- Mirjana Gross, Suvremena historiografija, Zagreb 1996
- Andrej Mitrović, Klio pred iskušenjima i raspravljanja sa Klio, Beograd 2001.
- Đuro Šušnjić, Metodologija nauke, kritika nauke, Beograd 1999.
- Naučni skup „Historiografija o Bosni i Hercegovini“ Sarajevo 2000.

Ostali predmeti sa studijskog programa

Korijeni Bosne i bosanskog društva Bosanske zemlje u srednjem vijeku BiH u novom vijeku: kontinuitet identiteta i posebnosti Identitet i državnost BiH u savremenom dobu