Korijeni Bosne i bosanskog društva

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, vanr. prof.
Saradnik: Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 30
ECTS: 6
Godina/semestar: I/I

I. Pojam, predmet i izvori za proučavanje prahistorije i historije antičkog doba na tlu današnje Bosne
II. Odnos arheologije i historije;
III. pomoćne arheološke i historijske nauke;
IV. Bosanskohercegovačka antička historiografija
V. Geografski položaj današnje Bosne i njeni prirodni resursi;
VI. Život u kamenom dobu;
VII. Život u metalnom dobu;
VIII. Rimsko osvajanje današnje Bosne;
IX. Promjene na prostoru Bosne u vrijeme rimske uprave: privreda, politika, društvo i kultura;
X. Bosna na razmeđu starog i srednjeg vijeka:
XI. Bosna nakon pada zapadnog Rimskog carstva;
XII. vladavina Ostrogota;
XIII. prodor Avara i Slavena.

Osposobiti studente: -da razumiju posebnost Bosne, najprije u geografskom pogledu koja je predstavljala most između jadranskog i srednjoevropskog bazena; da spoznaju životne uslove za naseljenost Bosne od paleolita do pada Zapadnog Rimskog carstva 476., odnosno do VII st; da spoznaju društveno-ekonomske i kulturne prilike i njihov razvoj u paleolitu i mezolitu; da spoznaju neolitsku revoluciju i njene refleksije na tadašnje bosansko društvo; da spoznaju značaj pojave metala i njegov utjecaj na diferencijaciju u društvu; da spoznaju značaj istaknutih ilirskih plemena (Autarijata, Ardijejaca, Dalmata, Desidijata, Daorsa, Breuka); da spoznaju ilirske korijene imena Bosna; da spoznaju rezultate i posljedice pokoravanja današnje Bosne od strane Rimske države 9.n.e; da spoznaju društvenu strukturu na prostoru današnje Bosne u rimsko doba; da spoznaju refleksije pada Zapadnog Rimskog carstva na društvo današnje Bosne;

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
-Pravilno rasuđivati i procjenjivati političko-društvene i privredno-kulturne tokove;
-Komparirati događaje koji su utjecali na promjene u društvu, počevši od paleolitskog čovjeka do VII stoljeća;
-Donositi zaključke kao svoje naučne stavove.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza:
Prisutnost na predavanjima: 5
Prisutnost na vježbama: 5
Aktivnost studenta: 10
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20
Završni ispit: 25-50
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73=7, 54-63=6; do 53=5

Ancient Europe 8000 BC - AD 1000. Encyclopedia of the Barbarian World, vol. I - The Mesolithic to Copper Age (c. 8000-2000 BC), 2004.;
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom I, Ii, III, Sarajevo 1888.
I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
I. Hawkes, Praistorija, u ediciji: Historija čovječanstva, tom I, Zagreb 1966;
E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977;
E. Imamović, Korijeni Bosne i bosanstva, Sarajevo 1995;
E. Imamović, Historija bosanske vojske, Sarajevo 1999.;
J. Neustupni, Praistorija čovječanstva, Sarajevo 1960;
G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944;
B. Omerčević, Arheologija, Tuzla 1995;
B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010;
E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960;
Praistorija jugoslavenskih zemalja, tom I - Paleolit i mezolit i tom II – Neolit, Sarajevo 1979,
Bego Omerčević, Arheologija, Tuzla, 1995.

Ostali predmeti sa studijskog programa

Metodologija historijskih istraživanja sa osnovama historiografije BiH Bosanske zemlje u srednjem vijeku BiH u novom vijeku: kontinuitet identiteta i posebnosti Identitet i državnost BiH u savremenom dobu